มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์ พักหนี้ ต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะเข้าร่วมได้

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า หลังจากคณะมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่างพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก.ฟื้นฟูฯ)

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์ พักหนี้ ต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะเข้าร่วมได้

Loading...

และล่าสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา ธปท.ได้ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ เพื่อกำหนดขอบเขตคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถเข้าร่วมโครงการ หลักการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.ก.ดังกล่าว โดยสถาบันการเงินสามารถยื่นคำขอกู้เงินจาก ธปท. ตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อฟื้นฟูและโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ภายในวันที่ 26 เมษายนนี้

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์ พักหนี้ ต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะเข้าร่วมได้

สำหรับ มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจ โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ คือ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทยที่มีสถานประกอบการ และ ประกอบธุรกิจในไทย

Loading...

เป็นลูกหนี้เดิม ที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท และ ไม่เป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ เป็นลูกหนี้ใหม่ ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแห่ง รวมถึงต้องไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ยกเว้น ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมถึงต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์ พักหนี้ ต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะเข้าร่วมได้

ในส่วนวงเงินที่ได้รับสินเชื่อหากเป็นลูกหนี้เดิม จะขอกู้ได้ไม่เกิน30% ของวงเงินในแต่ละสถาบันการเงิน แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท จากเดิมขอกู้ได้ 20% หากเคยได้รับสินเชื่อ Soft loan ให้นับรวมด้วย ขณะที่ลูกหนี้ใหม่สามารถขอกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้นับรวมวงเงินจากทุกสถาบันการเงิน

ทั้งนี้มาตรการการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจ มีระยะเวลาให้สินเชื่อ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน5% ต่อปี โดย 6 เดือนแรก รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ และ 2 ปีแรกของสัญญาให้คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี โดยสถาบันการเงินจะต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมถึงดอกเบี้ยผิดนัดในช่วง 5 ปี

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์ พักหนี้ ต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะเข้าร่วมได้

ด้านโครงการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่มีทรัพย์สินที่สามารถตีโอนชำระหนี้ได้และมีศักยภาพให้ไม่ต้องรับภาระต้นทุนทางการเงินชั่วคราวไม่ถูกกดราคาสินทรัพย์และ มีโอกาสในการกลับมาดำเนินธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้การเข้ากลไกต้องเป็นความสมัครใจทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทยมีสถานประกอบการ และ ประกอบธุรกิจในไทย เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินอยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มี.ค.64 และไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 และไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน โดยทรัพย์ที่ใช้โอนมาตรการต้องเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินนั้นก่อน 1 มี.ค. 64

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์ พักหนี้ ต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะเข้าร่วมได้

ด้านเงื่อนไขในสัญญาที่สถาบันการเงินจัดทำเพื่อรับโอนทรัพย์ตามมาตรการ ลูกหนี้หรือเจ้าของทรัพย์มีสิทธิซื้อคืนได้ภายในระยะเวลา3-5 ปี นับแต่วันที่รับโอน เว้นแต่ได้รับแจ้งว่าจะไม่ใช้สิทธิ์เป็นหนังสือ

ขณะที่ลูกหนี้หรือเจ้าของทรัพย์สามารถเช่ากลับเพื่อนำไปประกอบธุรกิจต่อได้ โดยแจ้งความประสงค์ภายใน 15 วันนับ สถาบันการเงินจะนำเงินค่าเช่าที่ได้รับหักจากราคาขายคืน หากผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหาย ชำรุด เสื่อมค่าอาจไม่ได้รับสิทธิในการซื้อคืน

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์ พักหนี้ ต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะเข้าร่วมได้

Loading...

นอกจากนี้หากมีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์นั้น สิทธิซื้อคืนยังคงเดิม เว้นแต่ลูกหนี้ผิดสัญญาจนสถาบันการเงินยกเลิกสัญญา แต่ยังคงให้สิทธิลูกหนี้แสดงเจตนาว่าจะซื้อคืนภายใน 30 วัน ทั้งนี้หากโอนทรัพย์แล้วยังมีหนี้คงค้างให้สถาบันการเงินพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพิ่ม

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์ พักหนี้ ต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะเข้าร่วมได้

สำหรับราคาซื้อคืนต้องไม่เกินราคาที่สถาบันการเงินรับโอนบวกกับค่าใช่จ่ายในการเก็บรักษา (Carrying Cost) ไม่เกิน 1% ต่อปี บวกกับค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง ลบค่าเช่าที่ได้รับจากลูกหนี้หรือเจ้าของทรัพย์ระหว่างสัญญา ทั้งนี้ธุรกรรมนี้จะได้รับยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์ ทั้งขาที่โอนให้สถาบันการเงินและขาซื้อคืนของลูกหนี้และเจ้าของทรัพย์

“การออกมาตรการในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้ง ลดภาระหนี้ ประคองกิจการ รักษาการจ้างงาน ขณะที่สถาบันการเงินจะมีทางเลือกเพิ่มเติมในการดูแลลูกหนี้ รวมถึงเป็นการจูงใจให้ปล่อยสภาพคล่องใหม่”


ที่มา: การเงินการธนาคาร