ประมวลภาพอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นเสลี่ยงแว่นฟ้า ออกกำแพงแก้วพระบรมมหาราชวัง

เปลื้องพระโกศทองใหญ่ที่ประกอบพระลอง อัญเชิญลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลประดิษฐานบนพระเสลี่ยงแว่นฟ้า อัญเชิญไปหน้ากําแพงแก้ว ก่อนประกอบพระโกศทองใหญ่ เข้าประดิษฐานบนพระยานมาศสามลําคาน

ประมวลภาพอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นเสลี่ยงแว่นฟ้า ออกกำแพงแก้วพระบรมมหาราชวัง

Loading...

ประมวลภาพอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นเสลี่ยงแว่นฟ้า ออกกำแพงแก้วพระบรมมหาราชวัง

ประมวลภาพอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นเสลี่ยงแว่นฟ้า ออกกำแพงแก้วพระบรมมหาราชวัง

ประมวลภาพอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นเสลี่ยงแว่นฟ้า ออกกำแพงแก้วพระบรมมหาราชวัง

เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตให้เจ้าพนักงาน เปลื้องพระโกศทองใหญ่ที่ประกอบพระลองออก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนเปลื้องพระโกศทองใหญ่ถวายตาด คลุมพระลองแล้ว ตํารวจหลวงอัญเชิญลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดล นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ อัญเชิญพระลองออกพระทวารทางมุขตะวันตก ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อัญเชิญพระลองประดิษฐานบนพระเสลี่ยงแว่นฟ้า แล้วอัญเชิญไปที่หน้ากําแพงแก้วโดยมีตํารวจหลวงนํา ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์อัญเชิญพระลองขึ้นประดิษฐานบนเกยลา แล้วประกอบพระโกศทองใหญ่ ก่อนเลื่อนพระบรมโกศเข้าประดิษฐานบนพระยานมาศสามลําคาน.

ประมวลภาพอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นเสลี่ยงแว่นฟ้า ออกกำแพงแก้วพระบรมมหาราชวัง

ประมวลภาพอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นเสลี่ยงแว่นฟ้า ออกกำแพงแก้วพระบรมมหาราชวัง

ประมวลภาพอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นเสลี่ยงแว่นฟ้า ออกกำแพงแก้วพระบรมมหาราชวังขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: Thairath